تفاوت دارایی و بدهی


برای موفقیت در زنــدگی مــالــی بـاید فرق دارایی و بدهی را بدانید.

 چرا فــاصـلـه بین این دو قشر هـیـچ وقت پـُ ـ ر نمی‌شود؟

 

 

 برای موفقیت در زنــدگی مــالــی بـاید فرق دارایی و بدهی را بدانید. ثروتمندان، دارایی‌ها را می‌خرند در حالی که بقیه مردم بدهی‌ها را. اشکال اینجاست که گروه دوم این موضوع را نمی‌داند و تصور می‌کند در حال افزایش دارایی‌هایش است.

بدهی هرچیزی است که پول را از جیب شما خارج می‌کند و دارایی هرچیزی است که خودش پـول را به جیب شما وارد می‌کند.